Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Inuksuk voor workshops en massagebehandelingen

Artikel 1, Definities 
In de algemene voorwaarden (hierna AV) wordt verstaan onder:
massagetherpeut Rita Zwiers, lid van het Nederlands Genootschap voor Sportmassage, , handelende als zelfstandig gevestigd massagetherapeut.
Cliënt: degene aan wie door de massagetherapeut een behandeling of advies verleend wordt dan wel diens wettelijke vertegenwoordigers;
Arts: de huisarts, fysiotherapeut of specialist door wie de cliënt naar de massagetherapeut is verwezen;
Praktijkadres: de locatie waarop de praktijk van de massagetherapeut wordt uitgeoefend;Artikel 2, Algemeen
 De massagetherapeut geeft advies aan de cliënt op het als zodanig opgegeven praktijkadres.

Artikel 3, Basis
 De massagetherapeut kan de cliënt zowel op persoonlijke basis als op basis van een formele verwijzing door de arts behandelen. In het laatste geval houdt de massagetherapeut de arts op de hoogte van het verloop van de behandeling. Gegevens van de cliënt worden zonder toestemming van de arts niet aan derden verstrekt.
Deelname aan workshops van Inuksuk geschiedt op eigen risico. De trainer van Inuksuk is niet aansprakelijk voor enig blessure of andere schade die de deelnemers mochten oplopen tijdens of ten gevolge van een workshop. Adviezen zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd. Inuksuk behoudt zich het recht voor om de workshop of behandeling door een andere massagetherapeut te laten geven dan vooraf aangegeven.

Artikel 4, Verhindering
 Als de cliënt verhinderd is op de afgesproken datum en tijdstip op het praktijkadres aanwezig te zijn dient hij Inuksuk hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te stellen. Als de cliënt binnen 24 uur voor de afspraak bericht van verhindering aan Inuksuk geeft, of niet verschijnt zonder bericht, is Inuksuk gerechtigd om het bedrag voor de desbetreffende afspraak aan de cliënt in rekening te brengen.


Artikel 5, Tariefstelling
 Voor de behandeling/ workshop begint deelt de massagetherapeut de cliënt mondeling of schriftelijk mee welke tarieven er gelden.
Deze tarieven zijn inclusief BTW.

Artikel 6, Betaling
 Betaling voor een behandeling dienen contact betaald te worden. Er kan niet gepint worden op het bezoekadres. De cliënt krijgt, indien gewenst een kwitantie. Voor de workshop wordt een factuur verstuurd. Het bedrag dient binnen 14 dagen te worden voldaan. Bij overschrijding van de betaaldatum wordt het factuurbedrag vermeerderd met 5,00 euro administratiekosten. Als de nota 60 dagen na factuurdatum niet voldaan is, is Inuksuk gerechtigd om met terugwerkende kracht vanaf de eerste dag van verschuldigdheid wettelijke rente over het verschuldigde bedrag in rekening te brengen, alsook alle kosten verband houdende met de inning van de desbetreffende vordering, waaronder kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.

Artikel 7, Onuitvoerbaarheid van de opdracht
 De massagetherapeut heeft het recht de overeen gekomen consulten/werkzaamheden op te schorten als zij door omstandigheden, welke buiten haar invloedsfeer liggen of waarvan zij bij het sluiten van de overeenkomst niet op de hoogte was of kon zijn of vanwege ziekte, tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen. Als de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding gelede schade. 
Artikel 8, Aansprakelijkheid
 Het advies van de massagetherapeut is naar zijn aard resultaat gericht zonder dat resultaat te garanderen. De massagetherapeut sluit elke aansprakelijkheid uit terzake van schade of letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdende met de opvolging door de cliënt van door de massagetherapeut verstrekte adviezen. Met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen de massagetherapeut verzekerd is. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht genomen worden; Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, derving van inkomsten en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan. Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld door derden is de massagetherapeut niet aansprakelijk. Indien de assuradeur van de massagetherapeut om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, zal de aansprakelijkheid van de massagetherapeut te allen tijde beperkt worden tot ten hoogste tweemaal het tarief van 1 consult. De massagetherapeut is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste informatie die voortvloeit uit een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect.

Artikel 9, Toepasselijk recht en forumkeuze
 Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van de massagetherapeut is bevoegd kennis te nemen van geschillen. Nederlands recht is van toepassing.

Specifieke voorwaarden van toepassing op de workshops van Inuksuk en opdrachtgever.

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

  • Annuleren: het beëindigen van de opdracht voor een workshop of verplaatsen van het startmoment van de workshop.

  • Cursist: de opdrachtgever of degene die door de opdrachtgever wordt aangewezen om deel te nemen aan de workshop of andere opleiding.

  • Workshop: opleiding of andere vormen van scholing die door Inuksuk worden verzorgd.

Artikel A: Totstandkoming van de overeenkomst

De overeenkomst tussen Inuksuk en de opdrachtgever komt tot stand door schriftelijke bevestiging door Inuksuk aan de opdrachtgever van diens per e-mail verzonden aanmelding of opdracht (aanmeldformulier of e-mail). Inuksuk is gerechtigd om een opdracht te weigeren, dan wel bij de aanvaarding van de opdracht nadere voorwaarden te stellen.

Artikel B: Annulering of wijziging door de opdrachtgever

1. De opdrachtgever voor een workshop heeft het recht deelname aan, of de opdracht voor een workshop te annuleren per e- mailbericht.

2. Annulering door de opdrachtgever van de opdracht is kosteloos tot twee weken voor aanvang van de eerste workshopdag.

3. Bij annulering 1 week voor de eerste workshopdag is de opdrachtgever verplicht 75% van het cursusgeld te vergoeden.

4. Bij annulering binnen 1 week voor de eerste workshopdag is de opdrachtgever verplicht 100% van het cursusgeld te vergoeden

5. In geval de opdrachtgever dan wel de door opdrachtgever aangewezen cursist na aanvang van de workshop de deelname tussentijds beëindigt of anderszins niet (meer) aan de workshop deelneemt, heeft de opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling.

6. Inuksuk streeft ernaar om gedurende een kalenderjaar meerdere workshops te verzorgen. De opdrachtgever heeft het recht om - in plaats van annulering - de workshopdatum te laten wijzigen in een andere workshopdatum. Bij wijziging binnen twee werkdagen voor aanvang van de cursus zal € 50,- excl. BTW in rekening worden gebracht.

Artikel C: Annulering door de vennootschap

Inuksuk heeft het recht zonder opgave van redenen de workshop te annuleren of deelname van een opdrachtgever dan wel de door opdrachtgever aangewezen cursist te weigeren, in welke gevallen de opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan Inuksuk betaalde bedrag.

Artikel D: Vervanging

De opdrachtgever dan wel de door opdrachtgever aangewezen cursist kan in plaats van de aangemelde cursist in overleg een ander aan de workshop laten deelnemen, indien de vervanging binnen 24 uur na de annulering door de oorspronkelijke cursist aan Inuksuk wordt medegedeeld.